Salah Time

clock

next salah
status

Fajar
Sunrise
Zohar
Asar
Maghrib
Isha

12 R.AHKH 1443